Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

 Onderofficier Van DijkJeugd en vroege jaren

Willem Lous van Dijk (Amsterdam, 27 september 1886 - Elst, 14 september 1944) was de zoon van Willem van Dijk en Anna Catharina Zijl. Hij trouwde op 30 mei 1912 in Nijmegen met Josephina Gerharda Kilsdonk (Valburg, 1 februari 1890).  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren: Anna Gerharda Petronella (1914), Wilhelmina Josephina Louise (1916, de latere echtgenoot van Willem Gerrit Plink), Gerharda Caharina Charlotta (1917), Willem Marinus Dominicus (1920) en Josephina Gerharda Wilhelmina (1924).  van Dijk met zijn broer Johan van Dijk KMA KNIL

Van Dijk tekende op 2 november 1905, hij was toen 19 jaar oud, voor zes jaar als soldaat bij de Koloniale Reserve. Dit betekende dat hij zowel in als buiten Europa ingezet kon worden.

Hij kwam hierdoor in aanmerking voor een premie van driehonderd gulden, waarvan vijftig gulden direct werd uitbetaald en men tweehonderdvijftig gulden bij de Rijkspostspaarbank inlegde. Van Dijk werd nu ingeschreven voor de militie van het jaar 1906 voor de gemeente Amsterdam (onder nummer 3684). 

Hij werd op 13 maart 1906 aldus ter inlijving bij de militie bestemd en op 26 mei gedetacheerd voor Oost-Indië. Van Dijk embarkeerde aldus te Rotterdam op SS Ophir, waarmee hij op 27 juni te Padang  aankwam en ingedeeld werd bij het 17de bataljon infanterie. Op 25 augustus 1907 ging hij over bij de Kaderschool te Tjimahi. Verklaringen fotos kopie

Na zijn opleiding aldaar voltooid te hebben werd hij in december van datzelfde jaar bij het 10de bataljon infanterie geplaatst en op 14 april 1908 bevorderd tot korporaal. 

Van Dijk nam in 1908 aan de krijgsverrichtingen in Midden-Sumatra deel. Op 24 december 1909 werd hij voor de eerste keer benoemd tot scherpschutter geweer. 

In deze periode volgden de overplaatsingen elkaar in rap tempo op. Zo was Van Dijk onder meer actief bij het 20ste bataljon infanterie en het vierde depot bataljon, tot hij op 9 november 1909 werd bevorderd tot sergeant. In 1911 werd het hem toegestaan twee maanden voor de  beëindiging van zijn dienstverband terug te keren naar Nederland, daar Van Dijk indertijd niet de intentie had voor meer jaren bij te tekenen. 

Aldus werd hij, tot zijn terugkeer naar het vaderland, op 26 augustus 1911, bij het subsistentenkader te Padang geplaatst en embarkeerde op 2 september om de tocht naar Nederland te aanvaarden, waar hij weer bij het Korps werd geplaatst. 

Opnieuw naar de Oost

Op 3 november 1911 verbond Van Dijk zich echter toch opnieuw voor de duur van zes jaar bij de Koloniale Troepen. Hij was inmiddels getrouwd en keerde, samen met zijn echtgenote, op 22 juni 1912 met de Koningin der Nederlanden vanuit Amsterdam naar de Oost terug.  Plink 013

Te Batavia werd hij bij het elfde bataljon infanterie geplaatst en in juni 1913 bevorderd tot sergeant-majoor der administratie. Hij was inmiddels op 28 oktober 1912 geëerd met de Bronzen Medaille, waar een gratificatie van twaalf gulden bij hoorde. 15 2 2013 12 01 40 0231

Op 23 december 1912 vond een terugplaatsing naar de positie van gewone schutter plaats. In 1914  en 1915 nam Van Dijk deel aan de krijgsverrichtingen in de Westerafdeling van Borneo. 

Nu volgden weer diverse overplaatsingen: eerst bij het 18de bataljon infanterie (1914) en vervolgens bij het 14de bataljon infanterie (1915). In deze periode won hij een schietprijs voor het vuren met een revolver. 

In 1917 bevorderde men Van Dijk tot adjudant-onderofficier administrateur. Op 18 mei 1918 werd het hem toegestaan, zonder verband, door te dienen. Dat was bij gouvernementsbesluit van 5 juli 1918 nummer 8 wegens volbrachte diensttijd. In die tijd kreeg hij ook een certificaat van goed gedrag toegekend. 

Van Dijk verkreeg op 28 juni 1918 de Zilveren Medaile en werd in juli 1918 in de functie van adjudant-onderofficier adminstrateur bij het 14de bataljon te Buitenzorg geplaatst. Hierna, in januari 1920, plaatste men hem over bij het linker half 17de bataljon infanterie en in maart 1921 werd hij ingedeeld bij het 4de bataljon infanterie. Zijn bevordering tot onderluitenant vond op 12 december 1921 plaats, waarna hij op 22 december 1921 overging bij het 17de bataljon infanterie.    

Latere  loopbaan

Na een reorganisatie werd Van Dijk bij het tweede garnizoensbataljon van S.W.K. geplaatst en bij beschikking van de legercommandant van 22 augustus 1923, Tweede Afdeling,  nummer 179/II, wegens langdurige onafgebroken dienst een verlof van een jaar naar Nederland toegekend. Raad van arbeid

Zodoende vertrokken Van Dijk en zijn gezin op 12 oktober 1923 met de Blitar naar het moederland, om pas op 18 oktober 1924 met het schip de Grotius weer naar Indië terug te keren. 

Van Dijk werd nu bij het Subsistentenkader te Soerabaja ingedeeld en ontving op 16 juli 1925 de Zilveren Gesp. 

Hij verkreeg op zijn verzoek, bij beschikking van de legercommandant, bij besluit van 28 juni 1926, IIde Afdeling nummer 153/II, wegens volbrachte diensttijd eervol en met behoud van pensioen, ontslag uit Hare Majesteits militaire dienst.  

Van Dijk was na zijn militaire loopbaan werkzaam in het gevangeniswezen, onder meer in de gevangenis van Tjipinang. Na een verkeerd behandelde ziekte ontbrak hem de gezondheid in die functie aan te blijven, zodat hij, halverwege de jaren dertig, gedwongen werd naar Nederland terug te keren. Aldaar vestigde hij zich te Nijmegen en kreeg hij, met ingang van 21 maart 1935, een baan als verplegingsambtenaar bij het interneringsdepot in Honswijk aangeboden. 

Later was hij woonachtig aan de Dorpsstraat 38 te Elst en in betrekking als directeur van het bijkantoor van de Raad van de Arbeid. Deze functie bekleedde hij tot zijn sterfdag, op 14 september 1944, toen hij door de Duitse Siecherheitsdienst, bij wijze van repressaillemaatregel, werd doodgeschoten. 

Dood van Van Dijk

Indertijd was er door het verzet een aanslag op de spoorweg in Elst gepleegd. G.J. Jansen, dienstdoende adjudant van de burgemeester van Elst, stelde een document op, waarin de toedracht van de dood van Van Dijk en de heren Puthaar en De Koning, duidelijk werd weergegeven.  De heer C.B. Alche, indertijd loco-burgemeester van de gemeente Elst, nam op 14 september 1944 de functie van de burgemeester wegens ziekte waar. Omstreeks elf uur in de ochtend kwamen twee Duitse militairen het gemeentehuis binnen om naar de adressen van mensen uit Elst te vragen. Necrologie

Onder de namen bevonden zich die van de heren Mudkamp en Henderts. 13124896 1282495715098501 6902156639950757599 n Nadat Alche die weigerde te geven vroegen ze naar het adres van Van Dijk, dat ze uiteindelijk in het telefoonboek vonden. 

Hierna namen ze Alche mee naar het gebouw waar het bureau van de Duitse Ortscommandant gevestigd was. Aldaar diende Alche het adres van de heer Koning, hoofd van de Christelijke School, te geven omdat het hoofd van de Openbare School niet thuis was geweest. 

Op dat moment werden de heren Van Dijk, J. van Dodewaard en F. Hoogveld binnengevoerd en enige tijd later  de heren Koning, Puthaar en Van der Linden. Alle zes moesten zij hun geloofsovertuiging, gezinssamenstelling, politieke richting en nog veel meer andere zaken aangeven. Ze kregen vervolgens te horen dat ze ter dood zouden worden gebracht. Van Dijk antwoordde hierop enkele malen: "Maar wij hebben toch niets gedaan?"  Het mocht echter niet baten. 

Direct na hun doodvonnis werden Puthaar, De Koning en Van Dijk, omstreeks 13.00 uur, door drie Duitsers mee naar buiten genomen en door een van hen in een hoek gedreven. Puthaar, de Koning en Van Dijk begonnen te bidden en riepen dat zij onschuldig waren tot men hen met een automatisch vuurwapen doodschoot. Een getuige claimde dat Van Dijk nog trachtte weg te komen, neergeschoten werd, zich even oprichtte en iets riep en opnieuw getroffen werd door kogels.  

Hierna laadden Alche en enige andere omstanders de lijken op een handwagen en vervoerden deze vervolgens naar het lijkenhuis. Dodewaard, Hoogveld en Van der Linden werden vrijgelaten.  De echtgenote van Van Dijk hertrouwde op 27 november 1945 met de weduwnaar Johannes Jacobus Stoffels.  


 

f t

Login