Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

Stamboom


Voor fotoalbums betreffende (leden van) de familie Boreel en de Huzaren van Boreel zie: Tweehonderd jaar Huzaren van Boreel en Jaap Boreel. En verder:


Inleiding

De familie Boreel,  een oude familie van oud aanzien in de Zuidelijke Nederlanden, verplaatste zich in het laatst der 16e eeuw van daar naar de Noordelijke  Nederlanden en leverde een aantal mannen op, die en Staat, vooral op politiek en diplomatiek gebied, met uitstekende talenten en grote roem dienden.

Bekende leden

• Ruffelaer Boreel, ridder 1424, overleden in  1443 te Gent en aldaar in de St. Bavo's kerk begraven, was gehuwd met Petronella de Senechal. Van hem stamde af:

Pieter Boreel, pensionaris te Middelburg, die het protestantisme omhelsde en daarvoor met achterlating van al zijn goederen en bezittingen in Zeeland naar Engeland moest vluchten en in 1560 te Norwich overleed. Uit zijn huwelijk met Catharina Joossens had hij twee dochters en drie zonen, Mr. Jacob, Johannes en Pieter.Huzaren van Boreel

• Johannes, geboren in 1554, was gehuwd met Susanna Teelinck, maar overleed zonder kinderen. Pieter, geboren in 1555, diende in 1575 als officier onder Prins Willem I en woonde het beleg van Middelburg bij. Hij was gehuwd met Abigail van Borssele van der Veere. Hun nakomelingschap stierf in het laatst der 18e eeuw uit.

• Van de oudste zoon, Mr. Jacob Boreel, heer van Duynbeek en Westhoven, geboren 1552, overleden 1636 te Middelburg, stamde de tak af, die de bekende staatslieden heeft opgeleverd. Hij was in 1598 en later herhaalde malen burgemeester van Middelburg, in 1602 kolonel van een regiment voetknechten en woonde als zodanig het beleg van Sluis bij, in 1609 president der vergadering van de Staten-Generaal te Bergen-op-Zoom tot het sluiten van het Twaalfjarig Bestand, in 1618 ambassadeur bij Jacobus I, Koning van Engeland, die hem tot Baronet verhief. Hij huwde: 1e Maria Paschier en 2e Maria Grimminck.

• Uit het eerste huwelijk had hij Mr. Johan Boreel, heer van Duynbeek en Westhoven, geboren 22 April 1577, overleden Nov. 1629, in 1613 pensionaris van Middelburg, in 1615 secretaris der Staten van Zeeland, in 1623 raadpensionaris van Zeeland en gecommitteerd ter vergadering van de Staten-Generaal, en meermalen naar Engeland afgevaardigd. Hij was gehuwd met Agnes Hayman en had onder andere twee zonen, van welke de oudste, Theodoor Boreel, een zoon had, Johan Boreel, schepen en raad van Middelburg, gehuwd met Elisabeth Reesen, met

• wiens zoon Pieter Reesen Boreel, geboren 1673, deze linie uitstierf, en de jongere, Mr. Johan Boreel, geboren 1621, overleden 1673, die tweemaal huwde, maar zonder kinderen stierf, in 1667 extra-ordinair ambassadeur in Engeland en van 1668 tot 1672 ordinair ambassadeur in dat rijk was.

• Uit het tweede huwelijk van Mr. Jacob Boreel (met Maria Grimminck) kwamen drie zonen, Mr. Willem Boreel, die volgt;

• Jacob Boreel, geboren 1593, schepen en raad van Middelburg, en Abraham Boreel, geboren 1605, raad- en muntmeester-generaal van Zeeland, wier nakomelingschap spoedig uitstierf.

• Mr. Willem Boreel, heer van Steeland en Duynbeek, geboren 1591, te Parijs overleden 19 September 1668, de beroemde staatsman, is de meer onmiddellijke stamvader der thans nog bestaande familie. Hij was in 1628 pensionaris van Amsterdam en vervulde daarna gedurende veertig jaren verschillende gezantschappen bij de hoven van Zweden, Denemarken, Engeland en Frankrijk. Karel I van Engeland schonk hem 21 Maart 1644 de titel van Baronet en vermeerderde zijn wapen (dat tot nog toe uit een zwarten keper beladen met twee gouden zwepen en vergezeld van drie zwarte jachthoorns bestond) met een rood schildhoofd waarin een gaande en aanziende gouden leeuw (ontleend aan het wapen van Engeland), terwijl Karel II in zijn ballingschap hem 28 Juni 1653 tot Baron en Pair van Engeland verhief, waarvan het patent echter later niet uitgevaardigd is. Keizer Ferdinand III liet hem de waardigheid van Graaf des H. R. Rijks aanbieden, waarvoor hij bedankte. Hij was de 22 Sept. 1626 gehuwd met Jacoba Carels, geboren 6 Augustus 1607, te Parijs overleden 17 Juni 1657, dochter van Jan en van Anna ten Grootenhuys, en werd met zijn echtgenote op kosten van de Staat met plechtigheid in de Groote Kerk te 's Gravenhage begraven.

• Mr. Willem Boreel had, behalve een dochter Maria (gehuwd met de Markies de Ressent, luitenant-generaal der Franse cavalerie), twee zonen Johan, en Jacob, zijnde een derde, Willem, geboren in 1634, jong overleden.

• Johan,geb. 1629, overleden 22 Maart 1697, heer van Veendijk en Steeland, ruwaard van Putten, luitenant-kolonel der infanterie, werd in 1672 ambassadeur bij het Engelse hof. Uit zijn huwelijk met Amaranthe van Vredenburch had hij drie zonen, die geen kinderen nalieten.

• Jacob, heer van Duynbeek, geboren 1 Maart 1630, overleden 21 Augustus 1697, als buitengewoon ambassadeur in 1664 afgevaardigd naar de tsaar van Rusland, 1678 extra-ordinair gevolmachtigde te Brussel en bij de vredehandeling te Nijmegen, na het sluiten van de vrede eerste ambassadeur in Frankrijk van waar hij in 1680 terugkeerde, in 1697 eerste ambassadeur bij de vredehandeling te Rijswijk, was intussen elf jaren hoofdofficier en viermaal regerend burgemeester van Amsterdam geweest. Hij werd de 2de september 1697 op kosten van den lande met staatsie in de Groote Kerk te 's Gravenhage begraven. Uit zijn huwelijk met Isabella Coymans had hij zeven kinderen, waarvan twee zonen, Jacob en Johan Hieronymus, kinderen nalieten.

 Jacob, geboren 1678, commissaris der posterijen te Amsterdam, huwde Alida Backer. Zijn zonen lieten geen kinderen na en zijn dochter Isabella, geboren 1704, overleden 8 Dec. 1774, trad 2 Maart 1737 in den echt met H. H. van Haersma, rentmeester-generaal der domeinen in Friesland, geboren 1709, overleden 8 Februari 1780. Uit dit huwelijk sproten drie dochters en een zoon, die zich Boreel van Haersma noemde, welke verenigde namen op zijn afstammelingen zijn overgegaan

• Johan Hieronymus, geboren 1684, overleden 9 September 1738, secretaris van Amsterdam, huwde Anna Maria Pels, en had slechts één zoon, Mr. Jacob, geboren 27 Maart 1711, overleden 4 April 1778, schepen en raad van Amsterdam en in 1759 met Mr. Jan van de Poll en Mr. Gerard Meerman afgevaardigd naar Engeland, gehuwd met Margaretha Agneta Munter. Van hunne vijf zonen zetten twee de stam voort:

• A. Mr. Willem en B. Mr. Jacob.
• A. Mr. Willem Boreel, geboren 19 Juni 1744, schepen en raad van Amsterdam, huwde Maria Trip, en had zes kinderen, waaronder twee dochters en een jonggestorven zoon. De drie overblijvenden waren:

• a. Mr. Jacob Boreel, heer van Hogelanden, 8e Baronet, geboren 25 Oct. 1768, overleden 12 April 1821, raad en schepen vWillem Francois Boreelan Amsterdam, geadmitteerd in de Ridderschap der provincie Holland bij organiek besluit van 28 Aug. 1814, nr. 14, erkend en geadmitteerd in de Ridderschap van Hollland; acte van bewijs 1 okt. 1816. Hij huwde Johanna Margaretha Munter en had, behalve vier dochters, een zoon, Jhr. Mr. Willem Boreel van Hogelanden, geb. 23 Maart 1800, lid en voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, geh. met Margaretha Jacoba Maria Paulina Boreel, waarvan kinderen.
• b. Willem Francois Boreel, geboren 15 Sept. 1775, overleden 2 Mei 1851, luitenant-generaal der cavalerie, gehuwd met Catharina Anna Fagel, waarvan kinderen. Hij werd verheven tot den adelstand bij besluit van 9 Jan. 1821 en diploma van 21 Juli van dat jaar.
• c. Lukas Boreel, geboren 1 Sept. 1780, overleden 23 Jan. 1854, verheven tot den adelstand bij besluit van 9 Jan. 1821 en diploma van 20 Oct. van dat jaar. Hij trad in den echt met Johanna Sara Gravin van Limburg-Stirum, waarvan kinderen.

• B. Mr. Jacob Boreel, geb. 4 Maart 1753, overl. Nov. 1794, commies-generaal van de convooien en licentén en daarna raad en advokaat-fiskaal van de Admiraliteit te Amsterdam, huwde Johanna Barbara Voet van Winssen.
Zijn zoon:
• Jacob Boreel, geb. 30 Jan. 1777, was minister-resident aan het hof der Beide Siciliën, en liet uit zijn huwelijk met Maria Johanna de Lemos na:
• Theodoor Gustaaf Victor Boreel, geb. 12 Mei 1831, die bij besluit van 24 Oct. 1868 en diploma van 19 Dec. van dat jaar werd ingelijfd in den Nederlandschen adel. Hij huwde te Padang (Sumatra) Jacoba Hageman.


Zie ook


 [ Terug ]

f t

Login