Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: Koreaoorlog Categorie: Officieren, stafpersoneel en manschappen Korea | Gepubliceerd: 20 oktober 2013

Timens1


Herbert Johan Timens

Herbert Johan Timens (Apeldoorn, 8 april 1920, overleden Hoengsong, 12 februari 1952) was een Nederlands reserve legerpredikant en kapitein (legernummer 200408012). Hij bezocht de Christelijke HBS in Apeldoorn, deed staatsexamen en ging toen studeren in Doetinchem. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij gedwongen te werk gesteld in een fabriek in Saksen, Duitsland, waardoor hij zijn theologische opleiding moest afbreken. Hij keerde nog tijdens de bezetting zwaar ziek naar Nederland terug, waar hij zich, na zijn herstel, bij het verzet aansloot. Na de bevrijding zette hij zijn studie voort. Toen hij zijn kandidaats had afgelegd in Utrecht (1 februari 1948) vertrok hij naar Indië, waar men dringend om legerpredikanten verlegen was. Hij trad op 2 februari van dat jaar in militaire dienst.

Politionele acties

Timens3

In de jaren daarna werd hij bekend als “Parachutisten-dominee” bij het Korps Speciale Troepen in Nederlands-Indië.  Hij vertrok de 27ste februari 1948 per Zuiderkruis naar de Oost en werd, alhoewel hij nog niet als predikant was bevestigd, aldaar als veldprediker geplaatst bij een afdeling parachutisten, waar hij ook zijn verdere opleiding kreeg. Timens was drager van de Rode Baret, een teken dat hij de volledige parachutistenopleiding had doorlopen. Tijdens de Politionele Actie sprongen para's af boven Jokja, Wonosari en de olievelden van Djambi. Timens nam aan ongeveer dertig sprongen deel en kwam bij zijn laatste sprong zo ongelukkig terecht dat hij zijn ruggengraad kwetste. Wanneer de soldaten over hem spraken dan deden zij hun duim omhoog, wat betekende: "zo'n vent". Met het Regiment Speciale Troepen keerde hij in maart 1950 terug naar Nederland. Foto rechts: Timens op Korea (rechts) tussen zijn manschappen (Java Bode, 15 februari 1951)

Korea

Door bovengenoemde zaken lukte het Timens niet zijn proponentsexamen te halen maar door zijn loopbaan als veldprediker werd hij door de Generale Synode hiervan vrijgesteld. In Nederland werkte hij een tijd in het kamp Prinsenbos bij Chaam. Hij werd omstreeks deze tijd door de classis Amsterdam beroepen tot predikant in algemene dienst Korea3333en werd in oktober 1950 door de hofpredikant dr. J.F. Berkel bevestigd in deze functie tijdens een dienst die in oktober 1950 gehouden werd te Apeldoorn. Eerder hadden Apeldoornse predikanten de toelating van Timens middels handopleggingen bekrachtigd.

Hij vertrok op 26 oktober 1950 als legerpredikant met het eerste korps Verenigde Naties naar Korea; dat was op de Zuiderkruis, samen met de overige 630 Korea-vrijwilligers, onder commando van luitenant-kolonel M.P.A. den Ouden.  Tussen Den Ouden en Timens bestond een hechte kameraadschappelijke band. Zij hadden eerder samengewerkt bij de paratroepen op Tjimahi, vertrokken samen naar Nederland en vervolgens samen naar Korea. 

Op Korea zorgde Timens samen met aalmoezenier L. van der Vranken uit Tilburg voor het geestelijk welzijn van de jongens. Timens sneuvelde aldaar tijdens een aanval van de Chinezen in de heuvels van Hoengsong. Hij kreeg bij Koninklijk Besluit postuum het Kruis van Verdienste toegekend.

Kruis van Verdienste

Dat was omdat: hij zich in verband met Zuiderkruis3vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden had en daarmee het belang van het Koninkrijk gediend, door zowel op Korea als tijdens zijn diensttijd in Indonesië steeds de geestelijke verzorging der militairen, ongeacht de moeilijke omstandigheden waardoor hij daardoor kwam te verkeren, boven alles te doen gaan.  

Daartoe volbracht hij in Indonesië de parachutistentraining, om zodoende in staat te zijn de aan zijn geestelijke verzorging toevertrouwde parachutistenonderdelen steeds te kunnen vergezellen.

Verder door zich vrijwillig aan te melden als veldprediker bij de oprichting van het Nederlandse Detachement Verenigde Naties in Korea omdat hij wist dat vele van de hem reeds bekende militairen zich ook daarvoor  hadden aangemeld. Vervolgens door in Korea, waar de troep onder zeer moeilijke omstandigheden en in het bijzonder zware ontbering leefde, door zijn morele en geestelijke steun en leiding veel bij te dragen tot het handhaven van een hooggestemd moreel.

Aldus door grote persoonlijke opgewektheid, gepaard aan bijzondere plichtsbetrachting, bij voortduring een voorbeeldig geestelijk verzorger te velde te zijn totdat hij bij het vervullen van zijn taak bij een overrompelende aanval van de vijand nabij Hoengsong, Korea,  op 12 februari 1951 kwam te vallen.


Bronvermelding

[ Terug