Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: Koreaoorlog Categorie: Officieren, stafpersoneel en manschappen Korea | Gepubliceerd: 20 oktober 2013

Van_Balkom 


Op 3 januari 1951 sneuvelden bij een actie sergeant-majoor van de Medische Dienst Adrianus Arnold van Balkom (Duisburg, 3 juni 1914, gesneuveld Chakyonni, 3 januari 1951), afkomstig uit Nijmegen (legernummer 140610012), en soldaat Pieter Klaas Smit (Amsterdam, 6 januari 1928, overleden Hoensong,  3 januari 1951), afkomstig uit Amsterdam (legernummer 280106392). Zij maakten deel uit van een Nederlands bataljon, dat zich onderscheidde bij Wonjoe, in Midden-Korea. Commandant luitenant-kolonel Den Ouden droeg hen beiden voor voor een postume onderscheiding.

Van Balkom was eerder actief geweest in Nederlands Indie tijdens de politionele acties. Hij was toen sergeant-ziekenverpleger en stond bekend als een innemende man met het hart op de goede plaats. Militairen strijdmachtHij vatte zijn taak als ziekenverpleger zeer serieus op  en beschouwde het als zijn plicht bij zware marsen van de Speciale Troepen de troep te blijven verzorgen en op te monteren.  Ook trad hij toen zo nodig op als dokter. Lichtgewonden opereerde hij te velde, bijvoorbeeld als er een scherf of kogel verwijderd moest worden. In Swah Loento knapte hij een verwaarloosd en vervuild hospitaal op en maakte er een goed functionerend medisch verblijf van, waar ook de burgerbevolking terecht kon.  Hij verlichtte de omstandigheden van krankzinnigen en gaf ze een menswaardig bestaan. Tanks Amerikaanse legerKapitein Faber droeg hem voor een onderscheiding voor (bron: 1998. G.J. Schussler. Naar eer en geweten. Kroniek van een bewogen militair leven. De Bookmakers. Bladzijde 54 en 55).

Van Balkom begaf zich drie maal op open terrein om tijdens buitengewoon hevig vuur gewonden in veiligheid te dragen.  Hij werd dodelijk gewond toen hij zijn derde man binnendroeg. Korte tijd later sneuvelde Smit op dezelfde manier. Hij had zich vrijwillig gemeld om, terwijl gevuurd werd, gewonden te redden. 

Hij werd door mortierscherven getroffen bij zijn eerste poging.  Later werd een gebouw op het Militair Opleidingsinstituut in Hilversum naar Van Balkom vernoemd. Bij Koninklijk Besluit van 8 mei 1951 werd Van Balkom begiftigd met het Bronzen Kruis voor zijn aandeel in de gevechtsacties in Korea. Op 25 januari 1952 werd de Silver Star aan zijn weduwe uitgereikt.

Bronzen Kruis

De tekst bij het Bronzen Kruis luidde: heeft zich door moedig optreden tegen de vijand onderscheiden door op 3 januari 1951, ingedeeld bij de A Compagnie van het Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea, nabij Chakyonni, als sergeant-majoor ziekenverpleger tijdens een gevecht met een overmachtige vijand zich onmiddellijk geheel vrijwillig naar de plaats te begeven  waar zich drie gewonden bevonden, waarbij hij een terreinstrook van ongeveer 200 meter moest doorschrijden, die onder zwaar en gericht vijandelijk automatisch en geweervuur lag. 

Vervolgens door, nog steeds onder vijandelijk vuur,  de gewonden eerste hulp te verlenen zonder daarbij op eigen leven en veiligheid te letten totdat hij bij het helpen van de derde gewonde zelf dodelijk werd getroffen.

Door dit optreden droeg hij er veel toe bij dat de gewonden daarna in veiligheid konden worden gebracht en hoewel medische hulp pas acht uur later kon worden gegeven, dankzij de door hem verleende eerste hulp, de nadelige gevolgen van hun verwondingen beperkt bleven.

Silver Star

Op 3 januari 1951 was de eenheid van sergeant-majoor A.A. van Balkom toegevoegd aan het 38ste regiment infanterie, tweede infanterie divisie der Verenigde Staten.  Van Balkom was ingedeeld bij een patrouille, ter grootte van een compagnie, der troepen van het Nederlandse detachement, Vliegdekschip Theseusdie omsingeld was door de vijand nabij Podong-Ni, Korea. Terwijl de patrouille bezig was zich uit de val te bevrijden bood sergeant-majoor Van Balkom zich vrijwillig aan om te helpen bij het evacueren van een groot aantal zijner gewonde kameraden.  

Onder zwaar en welgericht vijandelijk vuur kroop hij naar en door de vijandelijke linies met volkomen veronachtzaming van zijn eigen veiligheid en ging kalm en vastberaden van de ene gewonde naar de andere, gaf hen eerste hulp en hielp hun bij de overbrenging naar een veilige plaats.  Terwijl hij bezig was de laatste van zijn gewonde kameraden weg te dragen viel sergeant-majoor van Balkom dodelijk getroffen neer.  Door zijn heldhaftige gedrag werden tal van mensenlevens gered.  Dit was tevens een aanmoediging voor zijn kameraden om moedig vol te houden en te voorkomen dat zij in handen van de vijand zouden vallen.  

Smit

Smit verkreeg bij Koninklijk Besluit van 13 maart 1952 nummer 37 postuum het Bronzen Kruis. In het Besluit stond: heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 3 januari 1951  nabij Chakyonni, Korea, waar hij was ingedeeld bij een patrouille van het Nederlandse Detachement Verenigde Naties. Nadat een gedeelte van de patrouille was doorgedrongen tot in een dorp en onder zwaar vuur kwam te liggen, zodat een poging tot ontzet moest worden ondernomen, heeft hij zich vrijwillig aangeboden om voorwaarts te gaan over een onder vuur liggende terreinstrook, teneinde de toestand in het dorp op te nemen.  Bij zijn terugkeer van deze opdracht werd hij zwaar gewond. Getracht werd om hem binnen de eigen linie te brengen, maar hij stierf gedurende dit transport.   


 

[ Terug